เรื่อง :: Kick Off เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย Kick Off เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) จังหวัดราชบุรี พร้อม 77 จังหวัด พลิกโฉมภาคการเกษตร 4.0 มั่นใจเกษตรกรไทยเข้าถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร วันนี้ที่ 1 มิถุนายน 2563นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center) : AIC) โดยมี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับ นาย ณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ตั้งศูนย์ ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี