คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2 นายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
3 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี
4 นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี
5 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
6 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี
7 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
8 นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
9 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี
10 นายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
11 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี
12 นายสำราญ อินแถลง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
13 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
14 นายกิตติศักดิ์ เย็นสนิท ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
15 นายกิตติ ตันวโรภาส รองผู้จัดการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเขต 1
16 นางพรไสว ชุ่มบุญชู ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
17 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
18 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี
19 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี
20 นายชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี
21 นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
22 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี
23 นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
24 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
25 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
26 นายจรัญ เจริญทรัพย์ ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดราชบุรี
27 นายวลิต เจริญสมบัติ ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่จังหวัดราชบุรี
28 นางธิดา กวงเมี้ย ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดราชบุรี