ศูนย์ AIC ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนปี 2564
ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และกรมประมง ลงพื้นที่ลงพื้นที่แปลงใหญ่ปลาสวยงามอำบ้านบ้านโป่ง
ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แปลงใหญ่สมุนไพรของคุณโสภี บัวผัน ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง "การขับเคลื่อน AIC จังหวัดราชบุรี"
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมร่วมกับเกษตรจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมเพื่อทดสอบโดรนทางการเกษตร