เรื่อง :: ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมลงเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) โดยจัดทำข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ AIC และร่วมจัดบูธนิทรรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี