เรื่อง :: ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่

ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ประธานกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีประธาน ศพก.และประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 45 คน เพื่อกำหนดแผนพัฒนา ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี