คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร. บุรินทร์ นรินทร์ ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร. พุทธพร พุ่มโรจน์ รองประธานกรรมการ
3 อาจารย์ ดร. ภูมินทร์ สุมาลัย กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ กองตูม กรรมการ
5 อาจารย์ นิชนันท์ ชูเกิด กรรมการ
6 อาจารย์ ดร. จรรยา พรหมเฉลิม กรรมการ
7 อาจารย์ ดร. กรกนก ตั้งจิตมั่น กรรมการ
8 อาจารย์ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร กรรมการ
9 อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ กรรมการ
10 นายสมพร ชูศรี กรรมการ
11 นางสาวกาญจณา คณะศร กรรมการ
12 นางสาวศุภลักษณ์ เกรียงไกรสร กรรมการ
13 นางสาวสุกัญญา มนัสบุญเพิ่มพูล กรรมการ
14 นางศิวพร มิลินเจริญไชย กรรมการ
15 อาจารย์ ดร.ครงศักดา ภัคธนกนก กรรมการและเลขานุการ
16 นายชลันธร เงินประดับ ผู้ช่วยเลขานุการ
17 นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ