ฐานข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมของจังหวัดราชบุรี


รหัส ชื่อองค์ความรู้/นวัตกรรม อำเภอ ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล วันที่อับเดท
1 การทำน้ำตาลงบอ้อย เมืองราชบุรี นายธนากร กมลจรัสวัฒนา 06/04/2565
2 สารควบคุมแมลงศัตรูพืช เมืองราชบุรี นายธนากร กมลจรัสวัฒนา 06/04/2565
3 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เมืองราชบุรี นายธนากร กมลจรัสวัฒนา 06/04/2565
4 น้ำส้มควันไม้ เมืองราชบุรี นายธนากร กมลจรัสวัฒนา 06/04/2565
5 คอกหมูหลุม เมืองราชบุรี นายธนากร กมลจรัสวัฒนา 06/04/2565
6 การจัดการน้ำแบบร่องสวนมะพร้าว ดำเนินสะดวก นางสาวนันทวัน อาจองค์ 06/04/2565
7 การจัดการสวนมะพร้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ดำเนินสะดวก นางสาวนันทวัน อาจองค์ 06/04/2565
8 ปุ๋ยจากเปลือกมะพร้าว ดำเนินสะดวก นางสาวนันทวัน อาจองค์ 06/04/2565
9 การผสมอาหารปลาอย่างง่ายด้วยตนเอง วัดเพลง นายเอกชัย ดวงแก้ว 06/04/2565
10 การผลิตฮอร์โมนไข่ไว้ใช้เอง วัดเพลง นายเอกชัย ดวงแก้ว 06/04/2565
11 ระบบการให้น้ำในแปลงสับปะรด บ้านคา นางสาวฉันทิดา กระทุ่มแก้ว 06/04/2565
12 การเพิ่มผลผลิตสับปะรด บ้านคา นางสาวฉันทิดา กระทุ่มแก้ว 06/04/2565
13 องค์ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างมีคุณภาพ โพธาราม นางสาวเสงี่ยม นุตตะโร 06/04/2565
14 การใช้โดรนในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต โพธาราม นายฆาแวน คำดี 06/04/2565
15 องค์ความรู้การปลูกถั่วพูกินราก โพธาราม นางสะอาด ภูมิอักโข 06/04/2565
16 องค์ความรู้การผลิตปุ๋ยสั่งตัด โพธาราม นายราชัน สนองค์ 06/04/2565
17 องค์ความรู้การปลูกผักยกแคร่ โพธาราม นายธนดล พงษ์โพธิ์ 06/04/2565
18 กับดักแมลงต้นทุนต่ำ ปากท่อ นางเกศสุดา มงคลสัจจา 06/04/2565
19 การแปรรูปสับปะรด บ้านคา นางสาวฉันทิดา กระทุ่มแก้ว 08/04/2565
20 การใช้พาราโบลาโดมเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (สมุนไพร) จอมบึง นายอนุรักษ์ เลิศลอยปัญญาชัย 08/04/2565

พบข้อมูลจำนวน 53 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>