ประวัติความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ ให้ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จึงให้ความสำคัญภาคการเกษตรเพราะเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนากาศการเกษตรมีความท้าทายในหลายมิติ เช่น
1.การพัฒนาศักยภาพการผลิต
2.การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
3.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินเกษตร
4.การเป็นแหล่งเงินทุนองค์ความรู้ และตลาด
กระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การตลาดนำการผลิต การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้ อีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อน เข้าสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร
จากข้อมูลดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดตั้งศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ภายใต้ชื่อ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ให้เป็นแหล่งบริการที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพ และมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชน และประเทศ