อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ AIC

(1) เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตร และภูมิปัญญาการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรจังหวัด
(2) เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค้านการเกษตร
(3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
(4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเคลื่อนจักรกลเกษตร
(5) จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer ร่วมถึง Young Smart Farmer
(6) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
(7) ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขงขันของภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อำนวยการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานที่กำหนด