สถานที่ติดต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
อาคารแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่ตั้ง เลขที่ 46 หมู่3 ถนนราชบุรี – จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150