เรื่อง :: ศูนย์ AIC ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ประธานกรรมการ ศูนย์ AIC ราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อขับเคลื่อน BCG Model ราชบุรี โดยมีนางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี