เรื่อง :: ศูนย์ AIC ราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ รักษาการประธานกรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายจรัญ เจริญทรัพย์ ประธานเครือข่ายศพก.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี