เรื่อง :: ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง "การขับเคลื่อน AIC จังหวัดราชบุรี"

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง "การขับเคลื่อน AIC จังหวัดราชบุรี" ให้กับอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านหนองหลวง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี