เรื่อง :: ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และกรมประมง ลงพื้นที่ลงพื้นที่แปลงใหญ่ปลาสวยงามอำบ้านบ้านโป่ง

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และกรมประมง ลงพื้นที่ลงพื้นที่แปลงใหญ่กลุ่มเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูล ณ อำเภอบ้านบ้านโป่ง