เรื่อง :: ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แปลงใหญ่สมุนไพรของคุณโสภี บัวผัน ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แปลงใหญ่สมุนไพรของคุณโสภี บัวผัน เพื่อเก็บข้อมูลนำมาพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนในโครงการ U2T ข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเก็บข้อมูล ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก