เรื่อง :: ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด ครั้งที่ 1/2563

         ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดราชบุรี (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง