ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และกรมประมง ลงพื้นที่ลงพื้นที่แปลงใหญ่ปลาสวยงามอำบ้านบ้านโป่ง
ศูนย์ AIC ราชบุรี ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แปลงใหญ่สมุนไพรของคุณโสภี บัวผัน ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ราชบุรี ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง "การขับเคลื่อน AIC จังหวัดราชบุรี"
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมร่วมกับเกษตรจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมเพื่อทดสอบโดรนทางการเกษตร